• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności

MENU

25.04 - 29.04.2022 r.

25.04 - 29.04.2022 r. bezmleczni       

 

 

Drodzy rodzice i sąsiedzi !!!


Nasze przedszkole po raz drugi przystąpiło do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 25, 26, 27 kwietnia 2022 r.

Miejsce Akcji: parking przedszkolny przy ul. Stefana Okrzei 49 w Luboniu

 

 

PROGRAM
WYCHOWAWCZY

„WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”


WSTĘP
Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek.
Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pedagoga, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.
-Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ,kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r .poz 356).


1.Cele programu


Cel wiodący :
Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego z naszych wychowanków z poszanowaniem ich godności, wrodzonego potencjału i możliwości.
Cele szczegółowe:
• Nauczyć współdziałania i odpowiedzialności
• Nauczyć szanowania odmienności
• Nauczyć tolerancji – jest to możliwe na każdym poziomie edukacji człowieka
• Uwrażliwić dzieci , pomóc im lepiej zrozumieć świat i innych ludzi.
• Rozwijać zdolności empatyczne, wyczulić na odbieranie i odczytywanie ukrytych sygnałów i znaczeń
• Kształtować kulturalny i przyjazny model komunikacji-umiejętność polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych.

2.Założenia programu
Wartości moralne to najważniejszy kompas w życiu człowieka. Pozwalają nam podejmować decyzje, które służą dobru i nie krzywdzą innych, budują nasze człowieczeństwo, wzmacniają nas i nadają naszemu życiu sens.
Zasadniczą metodą przekazywania wychowankom pożądanych sposobów postępowania, powinno być ukazywanie / uczenie wartości poprzez własną postawę nauczyciela oraz rodzica, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego. Żadna najdoskonalsza metoda nauczania nie będzie wystarczająca, jeśli my – sami ze sobą – nie jesteśmy w zgodzie. Nie tylko chodzi o to, co robimy. Chodzi o to, kim jesteśmy.
Wartości opisane poniżej stanowią podstawę naszego programu wychowawczego.
Szacunek szanuję siebie, dbam o swoje dobre imię, zdrowie , samopoczucie. Szanuję innych traktując ich grzecznie, z troska o ich uczucia i dobro. Mówię proszę , przepraszam , dziękuję… Słucham uważnie, nie przerywam gdy ktoś mówi.
Uczciwość Mówię prawdę, nie kłamię nie oszukuję innych, szanuję własność innych, nie wykorzystuje pracy innych.
Odpowiedzialność Rzetelnie wywiązuję się ze swoich obowiązków, dbam o zdrowie, dbam o otoczenie, nie śmiecę, nie niszczę dobra wspólnego, własności innych i swojej. Mądrze gospodaruje czasem nie marnuje go przed ekranem telewizora, komputera.
Odwaga nie ulegam presji , odmawiam złemu otoczeniu. Przeciwstawiam się złu, staje w obronie prawdy i dobra. Potrafię przyznać się do winy do błędu.
Samodyscyplina postępuję zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi. Kontroluje swoje myśli, emocje i zachowania. Dbam o swój rozwój. Jestem pracowity.
Pokojowość szukam rozwiązań dobrych dla obu stron. Najpierw myślę potem działam. Panuje nad emocjami. Nie prowokuję nie daje się sprowokować. Nie stosuję przemocy fizycznej , psychicznej , intelektualnej. Komunikuje swoja niezgodę lub niezadowolenie grzecznie, słownie, konstruktywnie, wobec
Osoby, która ja wywołała.
Szczęście, optymizm, humor dostrzegam dobro nie narzekam. Doceniam i lubię to co mam, nie zazdroszczę wierzę w powodzenie, nie zniechęcam się. Jestem pogodny uśmiecham się . Moje żarty sprawiają radość nie ranią.
Sprawiedliwość- Szanuję prawa innych i równości wobec prawa. Kieruję się swym sumieniem, postępuję fair.
Solidarność dostrzegam potrzeby innych ludzi, nie pozostaję wobec nich obojętny. Bezinteresownie pomagam. Współpracuje z innymi dla wspólnego dobra. Angażuję się.
Piękno nie zatrzymuję się tylko na wyglądzie zewnętrznym człowieka, cenie piękno ducha i charakter. Chronię piękno przyrody. Dbam o estetykę ubioru, stołu, najbliższego otoczenia.
Mądrość czynię dobro, słucham sumienia. Nie jestem powierzchowny, jestem uważny, myślę, uczę się. Wyciągam wnioski z doświadczeń. Okazuję wdzięczność, wybaczam.
Przyjaźń i miłość pragnę dobra dla drugiej osoby. Potrafię zaufać. Okazuję sympatię, wspieram, pomagam, bronię. Mądrze dbam o dobro przyjaciela, kochanej osoby. Przebaczam.
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.


3.Formy oddziaływań wychowawczych:
• zabawy samorzutne,
• zajęcia i zabawy zorganizowane,
• spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.
• uroczystości przedszkolne


4.Metody pracy wychowawczej
• aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),
• podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),
• problemowe (gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

Dyrektor przedszkola:
• dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,
• stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.
Nauczyciele:
• poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,
• organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
• rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,
• propagują zasady kulturalnego zachowania,
• troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
• stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
• eliminują zachowania niepożądane,
• ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Rodzice:
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
• współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
• przestrzegają zasad kulturalnego zachowania
Pracownicy niepedagogiczni:
• reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,
• wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
Rada Rodziców:
• reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy przedszkola,
• współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
• współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola.

6.Uroczystości i imprezy przedszkolne:
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Mikołajki,
• Spotkanie choinkowe- bal z Mikołajem ,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Bal karnawałowy,
• Święto Wiosny,
• Festyn rodzinny,
• Dzień Dziecka,
• Dzień rodziny –dzień Matki i Ojca .
• Rodzinny mam talent

7. Kodeks grzecznego przedszkolaka
☺ Mówię „Dzień dobry” na powitanie, a „Do widzenia” na pożegnanie.
☺ Kiedy się z kolegą witamy, czy żegnamy, to wtedy słowo „Cześć” używamy.
☺ Mówię to co czuję, bo tak mi serce nakazuje.
☺ Pomagam młodszym kolegom, bo starsze dzieci są od tego.
☺ Pocieszam, gdy komuś jest smutno, bo mi tak samo może być jutro.
☺Na swoją kolej cierpliwie czekam i z odpowiedzią nie zwlekam.
☺ Grzecznie się odzywam i miłych słów używam.
☺Dbam o ład i porządek na sali, gdzie jest półka auta, czy lali.
☺Zgodnie i cicho bawię się z kolegami i chętnie dzielę się swoimi zabawkami.
☺Reguły zabaw i gier przestrzegam, umowy szanuję i wszyscy mnie lubią, bo nigdy nie oszukuję.
☺Wiem jak kulturalnie jeść posiłek i mogę nie rozmawiać wtedy przez chwilę.
☺Słodyczami częstujemy wszystkich, nie zjadamy sami, bo nie jesteśmy łakomczuchami i samolubami.
☺Żyję z przyrodą w zgodzie, bo zależy mi na przyrodzie.
☺Jak bezpiecznie bawić się na podwórku pamiętamy i bawimy się zgodnie z naszymi umowami.
☺Pilnujemy się pani, jak drugiej mamy, a idąc do domu o pożegnaniu pamiętamy.
☺Znam magiczne słowa i je stosuję: „Przepraszam”, „Proszę”, „Dziękuję”.
„Przepraszam” mówię:
• gdy coś źle zrobiłem, nawet, gdy niechcący kogoś potrąciłem;
• gdy przejść nie mogę i wtedy każdy chętnie ustępuje mi drogę;
• mam odwagę przyznać się do winy i powiedzieć „Przepraszam” na przeprosiny.
☺Podaję coś komuś, rękę z darem unoszę i mówię grzecznie „Weź. Proszę.”
☺Gdy mnie ktoś częstuje to mówię „Dziękuję.”


8.Ewaluacja – kryteria sukcesu
Dzieci:
• znają kodeks przedszkolaka i go przestrzegają,
• potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,
• radzą sobie w sytuacjach trudnych,
• są odpowiedzialne za swoje zachowanie,
• realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TĘCZOWA KRAINA”
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMÓW
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 Na podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania (….) (poz. 752) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2019 roku.

dopuszczam

w roku szkolnym 2021/2022 do użytku w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” następujące programy:

1. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” opracowany przez Jolantę Wasilewską, wydany przez: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019 r.
2. „Kraina Baśni”, wydawnictwo: Media Rodzina, autor Agnieszka Horyza;

 

DECYZJA DYREKTORA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TĘCZOWA KRAINA”
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU PROGRAMÓW
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Na podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole progra-mów wychowania przedszkolnego i programów nauczania (….) (poz. 752) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2014 roku.
dopuszczam w bieżącym roku szkolnym do użytku w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” następujące programy:

1. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” opracowany przez Jolantę Wasilewską, wydany przez: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019 r.
2. „Kraina Baśni”, wydawnictwo: Media Rodzina, autor Agnieszka Horyza;
3. „ Kochamy Dobrego Boga”, wydawnictwo: Święty Wojciech, autor: J. Szprt,
D. Jackowiak – program nauczania religii rzymsko-katolickiej

 

 

 Wstęp i cele programu.
W XXI wieku dzieci dorastają w zupełnie innych realiach niż my sami, nasi rodzice czy dziadkowie. Niezależnie jednak od epoki, w której dorastamy, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. We współczesnym świecie ogromnie zaangażowani zawodowo rodzice stają się coraz bardziej niecierpliwi i dla swoich dzieci mają coraz mniej czasu, a tym samym i mniej czasu na okazywanie pociechom swojej miłości. W wielu rodzinach znikają normy grzecznościowe, wiele osób ma problem z dostosowaniem się do zasad i norm społecznych lub świadomie je pomija w codziennych kontaktach z innymi. Brakuje nauczania do wartości, brakuje konsekwencji w egzekwowaniu norm społecznych i zasad postępowania, i to stanowi główną przyczynę bezkarności dzieci, agresywnych zachowań młodzieży czy rosnących problemów funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nasza codzienność przepełniona jest nieustannie płynącymi z mediów informacjami o agresji, o tragicznych wypadkach drogowych, o tragediach rodzinnych, w których bohaterami są agresywni rodzice, synowie czy córki. Nierzadko przedstawiane są sytuacje, w których dziecko staje się świadkiem przemocy, agresji i prostactwa, a także sytuacje, w których przemoc skierowana jest przeciwko samemu dziecku .Podłożem emocjonalnych zaburzeń dzieci i dorosłych jest oglądanie nieodpowiednich programów telewizyjnych, zwłaszcza przez najmłodsze dzieci. Równocześnie dzieci, bez odpowiedniej kontroli rodzicielskiej, nadmiernie korzystają z komputerowych gier, uczących je agresji i zabijania, co w konsekwencji rodzi dziecięce lęki, demoralizuje, a nawet prowadzi do samotności.

By zapobiec niepokojącym zjawiskom społecznym, należy wychowywać dzieci w oparciu
o zasady wychowania do wartości, począwszy od domu rodzinnego, poprzez przedszkole, szkołę podstawową i kolejne etapy edukacji. Wspomaganie rozwoju dzieci w tym zakresie już od najwcześniejszych lat pozostawia w nich trwały, pozytywny i twórczy ślad.


Główne cele programu:

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Tematyka zajęć:
Zajęcia edukacyjne dotyczące programu Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości, będą realizowane raz w miesiącu, a tematyka zajęć będzie dotyczyła wartości : pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń. Wybrany temat będzie realizowany, według następującego harmonogramu:


 Pokojowość ( wrzesień)
1. Uczę się rozpoznawać emocje.
2. Respektuję umowy.
3. Uczę się rozwiązywać konflikty.

 Szacunek (październik)                                                                                                                 6. 1.Szanuję moją rodzinę.                                                                                                                                                                                     7. 2.Wiem jak się przedstawić.
3. Znamy czarodziejskie słowa.

Uczciwość (listopad)
1. Jestem uczciwy i mówię prawdę.
2. Szanujemy cudzą własność.
3. Wiem i rozumiem.

Sprawiedliwość ( grudzień)
1. Czy możemy sami wymierzać sprawiedliwość?.
2. Przestrzegam zasad.
3. Stosuję się do reguł.

Szczęście, optymizm, humor (styczeń)
1. Czuję się szczęśliwy.
2. Dostrzegam dobre cechy.
3. Razem zrobimy więcej i lepiej.

Piękno (luty)
1. Dostrzegam piękno leśnej przyrody.
2. Potrafię dostrzec naturalne piękno.
3. Potrafię słuchać muzyki.

Mądrość (marzec)
1. Chcę być dobry dla innych.
2. Poznajemy ludzi mądrych i skromnych.
3. Wiem jakie zachowania są mądre.

Solidarność (kwiecień)
1. Poznaję pracę dyżurnych.
2. Wiem jak pomagać najbliższym.
3. Wspólnie uprawiamy ogródek.

Odpowiedzialność (maj)
1. Jestem przyjacielem przyrody.
2. Umiem podejmować decyzję.
3. Wiem jak chronić przyrodę

Przyjaźń i miłość (czerwiec)
1. Kocham moją rodzinę.
2. Lubimy bawić się razem


Ewaluacja

Realizowany program zakłada systematyczną jego ewaluację, która służyć będzie badaniu nabytych umiejętności dzieci w zakresie stosowania zasad i norm czyli wartości. Prowadzona ewaluacja pozwoli na refleksję nad własną pracą nauczycieli pracujących z programem pozwalając również program udoskonalić. Modyfikacja i doskonalenie programu polegała będzie na:
• przeprowadzaniu zabaw dydaktycznych utrwalających i systematyzujących kształtowane wartości
• prezentowaniu pozytywnych postaw i zachowań wywołanych dzięki wdrażanym wartościom
• aktywnym uczestniczeniu dzieci w inscenizacjach, zabawach dramowych wiążących się z wdrażaniem wartości.

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022:

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze
i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

 

Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

życzymy Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.

 

Najlepsze życzenia składają

Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci

Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”

 

 

 

 Drogie dzieci i rodzice !!!
Nasze przedszkole przystąpiło do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji przedszkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranego przedszkola.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 24-25.05.2021 r.

Miejsce Akcji: Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina”, ul. Okrzei 49 Luboń

 PARTNERZY AKCJI :

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.
Siedziba Spółki - Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4
Kontakt telefoniczny: 502-171-293 ; 83 341 75 94 wew. 23; w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.
NIE ODBIERAMY: TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

 

 

 

Wielkiej Nocy czas nadchodzi,
cały dzień się każdy głodzi,
by móc jutro o poranku,
siąść za stołem przy śniadanku.
Zjeść kosz cały z jajeczkami,
zającami i kaczkami.
A już następnego ranka,
wiadrem wody zlać baranka.
Życzą:
Dzieci, Dyrekcja
i
personel
Przedszkola Tęczowa Kraina

 

 

W dniu 02.04.2021 r. sekretariat Przedszkola Publicznego "Tęczowa Kraina" będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.

Barbara Małyszka - Maciołek

 

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z zamknięciem przedszkoli w dniach 29.03. – 9.04.2021 prosimy o informację rodziców którzy, pracują w służbie medycznej oraz służbach mundurowych jeżeli potrzebują pomocy ze strony przedszkola w zapewnieniu opieki nad dzieckiem.

Z poważaniem
Barbara Małyszka - Maciołek

 

 

 

Wyniki Konkursu Fotograficznego

„LUBOŃ MOJE MIASTO, MOJA HISTORIA”

I miejsce Monika D.
II miejsce Adrian G.
III miejsce Alicja S.

Gratulujemy zwycięzcom!!

 

 

 Dzień Kota

Koty 🐈 wymieniane są wśród najbardziej popularnych zwierząt domowych. W Starożytnym Egipcie uznawane były za święte…17 lutego to ich święto – Międzynarodowy Dzień Kota 🎉🎈🐈‍⬛

Przedszkolaki z Tęczowej Krainy również w tym dniu obchodziły święto swoich pupili.

Dzieci miały okazję wcielić się w czworonożnych wąsaczy, upodobniając się do nich. ✔️Poznały ich zwyczaje, ✔️ulubione zabawy i aktywności.
Przedszkolaki oglądały📽 specjalnie przygotowaną na te święto prezentację, w której zobaczyć mogły różne rasy i gatunki kotów, również tych dzikich.🦁🐅

Było mnóstwo kocich zabaw, m.in. kocia gimnastyka języka 👅– jedzenie mleka 🥛 bez używania rąk. Dzieci, były bardzo zadowolone, to wyzwanie sprawiło im dużo śmiechu.

Nie zapomnieliśmy również o przypomnieniu zasad, jakich należy przestrzegać w obcowaniu ze zwierzętami. Dzieci uwrażliwione zostały na los porzuconych i bezdomnych pupili.

Nasze Przedszkole odwiedził również gość specjalny – KOTKA FREDZIA. ❤️

 

 

 Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Rodziców dzieci nowoprzyjętych prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem:

- LIST DO RODZICÓW.

W związku z otwarciem placówki dnia 18.05.2020 r. zamieszczamy poniżej zarządzenie dyrektora wraz z załącznikami:

- zarządzenie

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020:

- PLAC ZABAW WYDAWNICTWO WSiP WARSZAWA 2019, AUTOR EWA JANUS

- KRAINA BAŚNI, WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA, AUTOR AGNIESZKA HORYZA

- KOCHAM DOBREGO BOGA - PROGRAM NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH, AUTOR J.SZPROT, D.JACKOWIAK