• dzieci1
 • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

LUTY 2023

Drużyna marzeń. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – LUTY

mgr Alicja Skiba-Matecka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „n”, „N”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu ćwiczenie aparatu mowy (przez wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych)

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery „w”, „W”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż surowców, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień XXIII. W kosmosie

 

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery „p”, „P”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, utrwalenie nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, liczenie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 

 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery „j”, „J”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, liczenia, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków
 • rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

                                                

   Dodatkowe wydarzenia

6-10 lutego realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy kraje

Unii Europejskiej” – położenie Francji, stolica, największa rzeka, kuchnia, znane postaci, ciekawostki i zwyczaje. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej - prawidłowe i skuteczne wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

9 lutego „Międzynarodowy Dzień Pizzy” - impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Z matematyką za pan brat”, rozwijanie kompetencji matematycznych.

14 lutego - „Dzień dobrego słowa – Walentynki” – impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do wartości: poznawanie tradycji, okazywanie szacunku.

16 lutego godz. 10:00 grupa Czerwone Skrzaty wyjście do Biblioteki Miejskiej w Luboniu na warsztaty czytelnicze „Ula jest inna”. Wychowanie do wartości: tolerancja, szacunek, koleżeństwo.

16 lutego „Tłusty Czwartek”- impreza wewnątrzgrupowa Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.

17 lutego „Międzynarodowy Dzień Kota” - impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, troska.

22 lutego godz. 9:00 „Mała myszka” - spotkanie z teatrem Pinokio. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej. Obowiązuje strój odświętny.

28 lutego „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – spotkanie z teatrem Krokodyl. Wychowanie do wartości: patriotyzm. Obowiązuje strój odświętny.

21-28 lutego „Poznań moje miasto wojewódzkie” - realizacja projektu edukacyjnego, poznanie legend, historii, ciekawych ludzi i miejsc. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, szacunek, patriotyzm.

1-28 lutego kontynuacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział w XXI edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.