• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ZIELONE SMOKI

Kwiecień

Zielone Smoki – Marta Koszarowska
Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – kwiecień


Cele ogólne:
• kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
• zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
• wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
• utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
• kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
• utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
• wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
• zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
• kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
• rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
• wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki:autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
• „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
• zestawy ćwiczeń porannych nr 15 i 16;
• zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 29, 30, 31 i 32;
• praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
• prowadzenie obserwacji dzieci;
• wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami