• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ZIELONE SMOKI

Wrzesień

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień

Cele ogólne:
• integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
• utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu.
• wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała;
• usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
• rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
• rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
• utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
• rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
• rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
• „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim)
• zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2, 3 lub 4;
• praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
• prowadzenie obserwacji dzieci;
• wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.