• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

Wrzesień

Marta Koszarowska. Trzylatek. Plan pracy – wrzesień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. I pozostałymi dziećmi.
• Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
• Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
• Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.
• Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
• Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
• Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
• Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
• Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
• Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
• Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
• Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
• Grupowanie przedmiotów według rodzajów.
• Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
• Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
• Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
• Rozumienie pojęć mały, duży.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
• Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
• Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
• Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
• Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.
• Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
• Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
• Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
• Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.
• Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.
• Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.
• Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.