• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

WRZESIEŃ

Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• zapoznanie dzieci z N.;
• poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
• stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
• zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
• poznanie wyposażenia łazienki;
• umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
• poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
• wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
• tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
• posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
• uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
• tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
• rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
• kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
• rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
• rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
• doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
• budowanie poczucia przynależności grupowej;
• kształcenie słuchu muzycznego;
• poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
• rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
• nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
• poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
• kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
• zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
• poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• zachęcanie do wspólnej zabawy;
• zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
• kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
• zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
• tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
• kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
• poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
• kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
• poznanie zawodu lekarza;
• przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
• poznanie zawodu strażaka;
• wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;

Zadania do codziennej realizacji:
 Zabawy dowolne w sali:
 poznawanie jej wyposażenia;
 zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
 dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;
 zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 układanie puzzli związanych z tematem dnia.

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 budowanie radosnej atmosfery;
 utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;
 zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;
 stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

• Zabawy z powitankami: „Witaj” / „Witam cię w przedszkolu”, „Nasza grupa” – wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu.
• Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.