• dzieci1
  • dzieci2

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY: Magdalena Surdyk

SEKRETARZ: Katarzyna Grelak

SKARBNIK- Joanna Zakrawacz

KOMISJA REWIZYJNA: Grażyna Strączkowska, Agnieszka Troska

 

ROK 2018/2019

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać wyłącznie na konto:
BZ WBK S.A. 44 1090 1476 0000 0001 3343 4252

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

I rata 50,00 zł. - do końca października 2018 r.;


II rata – 50,00 zł – do końca lutego 2019 r.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, wpłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 25 zł.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PROCEDURA WYBORU RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
„TĘCZOWA KRAINA” W LUBONIU

Podstawa prawna: art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty i art. 4 ustawy nowelizującej
(Dz. U. Z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542)

I. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. Oznacza to, że rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola publicznego „Tęczowa Kraina” w Luboniu działają społecznie na rzecz placówki.
II. Zebrania wyborcze do Rady Rodziców powinny się odbyć najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego.
III. Wybór do Rady Rodziców jest dwuetapowy:
1. Wybory Rady Oddziału:
a) zebranie ogółu Rodziców danej grupy przedszkolnej jest zebraniem wyborczym;
b) Rodzice jednego dziecka z grupy mają jeden głos w wyborze przedstawiciela do Rady Oddziału i do Rady Rodziców;
c) wybory przeprowadza Przewodniczący zebrania wyborczego, którego wybiera ogół Rodziców w głosowaniu jawnym;
d) ogół Rodziców decyduje o liczebności Rady Oddziału, która może liczyć od 3 do 5 osób;
e) zgłoszone do wyborów osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Oddziału;
f) liczba zgłoszonych kandydatów nie może być mniejsza od liczby członków Rady Oddziału;
g) do liczenia głosów wybiera się trzyosobową Komisję Skrutacyjną;
h) członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziału;
i) wybory do Rady Oddziału są tajne i przeprowadzone za pomocą kart do głosowania;
j) do Rady Oddziału wchodzą osoby, które kolejno uzyskały najwięcej głosów;
k) osoba, która uzyskała największą liczbę głosów jest jednocześnie przedstawicielem Rady Oddziału w Radzie Rodziców;
l) w przypadku uzyskania największej liczby głosów przez więcej niż jedną osobę
Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie, w którym biorą udział osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
2. Wybory Rady Rodziców:
a) w terminie 14 dni od zakończenia zebrań wyborczych Rada Rodziców zbiera się w celu ukonstytuowania się;
b) na posiedzeniu Rada Rodziców wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, który pełni jednocześnie funkcję sekretarza, skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej;
c) Rada Rodziców ustala regulamin, harmonogram spotkań oraz preliminarz finansowy.
IV. Kadencja Rady rodziców i jej ogniw trwa 1 rok.