• dzieci1
  • dzieci2

Rozkład zajęć- Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki

Prowadząca: Sandra Orłowska-Kubiak i Jacek Misch

ROCZNY PLAN PRACY GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Cele gimnastyki korekcyjnej:
– korygowanie zaburzeń statyki ciała,
- wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
- wyrównywanie odchyleń postawy,
- wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, -rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
- przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
- zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
- uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
- poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. -stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
Zadania dydaktyczne:
- pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego,
- osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
- poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
- zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy,
- opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami
dotyczącymi poszczególnych wad postawy, do stosowania przeze mnie i dla rodziców.
Zadania wychowawcze:

- kształtowanie potrzeby samokontroli,
- świadome uczestnictwo w zajęciach,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,
- samokontrola,
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- higiena osobista,
- współpraca w grupach i ze współćwiczącym,
- higieniczny tryb życia,
- samoocena własnej postawy ciała.

Ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej

1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
a) dokładne poznanie dziecka
- stan zdrowia, konsultacje z pielęgniarką,
- odchylenia w postawie,
- próby sprawności.
b) nauka korygowania błędów postawy z uwzględnieniem indywidualizacji
- nauka przyjmowania pozycji wyjściowych, kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w miejscu i ruchu,
-rozluźnianie i zwiększanie ruchomości w stawach z równoczesnym wzmacnianiem odcinkowym,
-stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń,
-nauka prawidłowego pogłębionego oddechu,
-nauka ćwiczeń domowych.
c) kontrola umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy oraz stopniowe opanowanie poznawanych ćwiczeń.

2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.
a) zwiększanie intensywności ćwiczeń (obciążanie, oporowanie, przyspieszanie tempa) przy bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowej postawy
b) wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych przez zwiększanie liczby powtórzeń i skracanie przerw między ćwiczeniami
c) stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń oraz w różnych sytuacjach, w jakich się dziecko znalazło
d) stosowanie w szerszym zakresie indywidualizacji
e) wskazania do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych na okres wakacji i ferii.

Tematyka zajęć
A. Gry i zabawy ruchowe
1. Zabawy orientacyjno-porządkowe (chód, bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów, współćwiczących, zatrzymywanie się na sygnał w celu przyjęcia prawidłowej postawy).
2. Zabawy z elementami czworakowania stosowane w celu wzmocnienia mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa i pasa barkowego.
B. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą naśladowczą i zadaniową ścisłą
1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne (ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione, ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone - dotyczy mięśni karku, obręczy barkowej, biodrowej, kończyn dolnych, stóp, mięśni grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, pośladków).
2. Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy.
3. Ćwiczenia wyprostne.
4. Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym.
5. Ćwiczenia antygrawitacyjne.
6. Ćwiczenia elongacyjne - czynne wydłużanie kręgosłupa w różnych pozycjach.
7. Nauka, doskonalenie i kontrola ćwiczeń domowych.