• dzieci1
  • dzieci2

Rozkład zajęć-Religia

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016 - 2017

Według programu nauczania religii rzymskokatolickiej nr AZ-O-O4/4 na terenie Polski zatwierdzony 26 marca 2004 r. i podany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

I. Obszar pierwszy - słuchanie i wyznawanie Słowa Bożego:

1. Poznanie fragmentów Biblii mówiących o wybraniu apostołów, o cudach Jezusa, zmartwychwstaniu.
2. Podejmowanie prób stawiania usłyszanych Bożych Słów w życiu codziennym.
3. Podejmowanie prób interpretowania doświadczeń życiowych w świetle poznanego Słowa Bożego.

II. Obszar drugi - Liturgia - Świętowanie wiary.

1. Poznawanie istoty modlitwy ustnej / uwielbienie, dziękowanie, prośba, przepraszanie/.
2. Poznawanie i nauka modlitwy krótkiej - Aniele Stróżu - także w wersji muzycznej, pozdrowienie chrześcijańskie, Ojcze Nasz.
3. kształtowanie nawyków związanych z modlitwą /powaga, postawa ciała, pamięć o codziennej modlitwie/.
4. Kościół miejscem świętowania wiary - poznawanie budynku kościoła - patrona parafii.
5. Uczestniczenie w obchodach roku liturgicznego:
- poznanie religijnej treści świąt,
- postanowienia wielkopostne.

III. Obszar trzeci - Jestem chrześcijaninem - wprowadzam miłość w czyn.

1. Nauka empatii - okazywanie życzliwości i serdeczności, niesienie pomocy, umiejętność słuchania, brak aprobaty dla niestosownych zachowań i wypowiedzi.
2. Jezus niosący pomoc człowiekowi jest przykładem dla naszego życia.

IV. Obszar.

1. Słuchanie fragmentów biblii.
2. Prace plastyczne - zgodnie z realizowanym tematem.
3. Oglądanie filmów biblijnych - zgodnie ze świętami liturgicznymi.
4. Słuchanie i nauka pieśni i piosenek religijnych.

Dorota Pawłowska - Chytra - katechetka