• dzieci1
  • dzieci2

Rozkład zajęć- Rytmika

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki

Prowadząca: Natalia Rogalska


Oprac. Natalia Rogalska

ROCZNY PLAN PRACY
RYTMIKA W PRZEDSZKOLUSpis treści:

1. Cele ogólne.
2. Cele szczegółowe dla każdej grupy wiekowej.
3. Orientacyjny, roczny plan pracy w każdym miesiącu dla każdej grupy wiekowej.


CELE OGÓLNE

Zajęcia rytmiki w przedszkolu mają na celu ogólny rozwój psychofizyczny dziecka poprzez
muzykę i zabawę. Dzieci zapoznają się stopniowo z wszystkimi elementami dzieła muzycznego
(melodyka, harmonika, rytmika, agogika, artykulacja, dynamika, kolorystyka) na poziomie
dostosowanym do ich wieku i zainteresowań. Wszelkie ćwiczenia i zabawy rozwijają
wyobraźnię, pamięć, kształtują postawę współpracy, sprzyjają skupieniu oraz wpływają na
prawidłową postawę ciała, koordynację i ogólny rozwój fizyczny dziecka.

Ogólne zagadnienia muzyczne wprowadzane podczas zajęć rytmiki:
1. Uwrażliwienie na zmiany wysokości dźwięku.
2. Uwrażliwienie na zmiany dynamiczne w muzyce.
3. Uwrażliwienie na zmiany tempa w muzyce.
4. Rozwijanie poczucia rytmu, metrum – powtarzanie, wyodrębnianie i zapamiętywanie
wartości rytmicznych bądź całych tematów rytmicznych.
5. Określanie charakteru słyszanej muzyki.
6. Improwizacja ruchowa do muzyki.
7. Wprowadzenie konkretnych sygnałów muzycznych, które zastępują polecenia słowne.
8. Wprowadzenie piosenek z literatury dziecięcej, tańców ludowych oraz różnych
przykładów z literatury muzycznej różnych epok.
9. Zagadnienie formy muzycznej (głównie na podstawie piosenek).
10. Rozpoznawanie oraz gra na instrumentach perkusyjnych.

Ogólne zagadnienia z zakresu rozwoju fizycznego:
1. Prawidłowe wykonanie chodzenia, biegu, galopu, podskoków, cwału, kroku odstawno-
dostawnego, skoków obunóż.
2. Umiejętność ustawienia się w kole, szeregu i rzędzie, w parach oraz rozsypce.
3. Rozwijanie prawidłowej emisji głosu.CELE SZCZEGÓŁOWE DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ
Wskazują konkretne zagadnienia oraz ich zakres

1. Trzylatki


Zagadnienie Zakres

Wysokość dźwięku Rejestr wysoki oraz niski

Dynamika Muzyka głośna oraz cicha

Tempo Muzyka wolna oraz szybka

Akcent muzyczny Reakcja na mocny dźwięk

Rytmika Miarowe poruszanie się w tempie muzyki; próby
powtarzania klaskaniem bardzo krótkich tematów
rytmicznych złożonych z ćwierćnut i ósemek

Improwizacja ruchowa Swobodna improwizacja

Sygnały muzyczne Reakcja na kilka sygnałów

Piosenki Rozpoznawanie melodii kilku piosenek; próby śpiewu

Przykłady literatury
muzycznej
Kilka przykładów muzyki ilustracyjnej


Rozpoznawanie i gra na
instrumentach perkusyjnych
Zapoznanie z instrumentami i ich brzmieniem; pojedyncze
próby gry na instrumentach

Koordynacja ruchowa Wykonanie chodzenia, galopu i biegu

Ustawienia przestrzenne Ustawienie w kole, szeregu, rzędzie, małych grupach,
rozsypce

Emisja głosu Proste ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne


2. Czterolatki


Zagadnienie Zakres

Wysokość dźwięku Rejestr wysoki, średni i niski oraz stopniowe zmiany
rejestru

Dynamika Muzyka głośna, cicha oraz stopniowe zmiany natężenia

Tempo Muzyka wolna, szybka oraz stopniowe zmiany tempa

Akcent muzyczny Reakcja na mocny dźwięk

Rytmika Powtarzanie i wykonanie krótkich tematów rytmicznych
złożonych z ćwierćnut, ósemek i półnut

Improwizacja ruchowa Swobodna improwizacja; improwizacja w parach i grupach

Sygnały muzyczne Reakcja na kilka sygnałów

Piosenki Rozpoznawanie i śpiew kilku piosenek

Tańce ludowe Wprowadzenie dwóch/trzech tańców ludowych

Przykłady literatury
muzycznej
Kilka przykładów muzyki ilustracyjnej


Rozpoznawanie i gra na
instrumentach perkusyjnych
Rozpoznawanie poszczególnych instrumentów i ich
brzmienia; próby gry na instrumentach

Koordynacja ruchowa Wykonanie chodzenia, galopu, biegu, podskoków,
balansowania, cwału

Ustawienia przestrzenne Ustawienie w kole, w dwóch kołach (jedno wewnętrzne,
drugie zewnętrzne), szeregu, rzędzie, małych grupkach,
rozsypce

Emisja głosu Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne oparte
również na słowach, np. z piosenek


3. Pięciolatki


Zagadnienie

Zakres
Wysokość dźwięku Rejestr wysoki, średni i niski oraz stopniowe zmiany
rejestru

Dynamika Muzyka głośna, cicha oraz stopniowe zmiany natężenia;
wprowadzenie pojęć określających dynamikę - forte i piano

Tempo Muzyka wolna, szybka oraz stopniowe zmiany tempa;
wprowadzenie dwóch wybranych pojęć określających
agogikę (np. allegro i largo)

Akcent muzyczny Wprowadzenie pojęcia akcent muzyczny

Artykulacja Dźwięki płynne i odrywane

Rytmika Powtarzanie i wykonanie tematów rytmicznych złożonych
z ćwierćnut, ósemek, półnut oraz grup rytmicznych –
synkopa i ćwierćnuta z kropką ósemka;
rozpoznawanie metrum 2/4, 3/4, 4/4

Improwizacja ruchowa Swobodna oraz kierowana improwizacja; improwizacja
w parach i grupach

Sygnały muzyczne Reakcja na wszystkie sygnały muzyczne

Piosenki Rozpoznawanie i śpiew piosenek

Tańce ludowe Wprowadzenie trzech/czterech tańców ludowych
o wyższym stopniu trudności

Przykłady literatury
muzycznej

Kilka przykładów muzyki ilustracyjnej oraz absolutnej
Forma muzyczna Wprowadzenie (na podstawie piosenek) formy ABA oraz
pojęć takich jak zwrotka, refren, powtórzenie

Rozpoznawanie i gra na
instrumentach perkusyjnych
Rozpoznawanie poszczególnych instrumentów i ich
odgłosów; gra na instrumentach

Koordynacja ruchowa Wykonanie chodzenia, galopu, biegu, podskoków,
balansowania, cwału, kroku odstawno-dostawnego

Ustawienia przestrzenne Ustawienie w kole, w dwóch kołach (jedno wewnętrzne,
drugie zewnętrzne), szeregu, rzędzie, małych grupkach,
rozsypce